•  

Kalendár zvozu odpadu

Súčasnosť

Obec Močiar leží na severnom okraji Štiavnických vrchov, v plytkej vrcholovej úvaline. Chotár je výrazne členitá hornatina z andezitov. Terén pokrývajú prevažne listnaté lesy s bohatou faunou a flórou. Má hnedé lesné pôdy. Nadmorská výška obce je v jej strede 600 m.n.m, v jej chotári je 386- 835 m.n.m. Rozloha obce je 2070 ha.
Obec má k 31.12.2013 169 obyvateľov:
Občanov nad 15 rokov je139, z toho žien je 65 a mužov je 74
Detí je 30 pričom dievčat je 13 a chlapcov 17.
Priemerný vek je 38,41 roka

Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie. Je výsledkom nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyvateľov v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúklo. Nie je to iné ani dnes. Aj v súčasnosti sa usilujeme efektívne využívať to, čo je už postavené a zároveň vytvárať stále príťažlivejšie prostredie obce, plné kvetov a zelene. Začali sa rekonštrukciou kultúrneho domu, ktorý sa využíva na spoločenské a rodinné akcie, s perspektívou ďalšieho širšieho využitia, aby sa stal centrom informácií, zábavy i spoločenského života vôbec. Už sa nám podarilo vymeniť okná a natrieť strechu.Vybudovalo sa kúrenie a čistička odpadových vôd.
V roku 2008 sme docielili dobudovanie prístupovej cesty do našej obce, zrekonštruovali sme obecný rozhlas, ďalej sa nám podarilo vybudovať detské ihrisko, opraviť a skrášliť obecné studne. O rok neskôr sme okrem už spomínaného kúrenia v KD, doplnili detské ihrisko o ľavičky a vytvorili oddychovú zónu pre rodičov. 
V roku 2010 sme zrekonštruovali miestne komunikácie, na ktoré sme získali fin. prostriedky z EÚ. Začali sme s opravu domu smútku, na ktorom sme zatiaľ opravili a natreli strechu.
V roku 2011 sme opravili fasádu, vymenili dvere a okná na dome smútku, zateplili a znížili strop v sále kultúrneho domu. V budúcnosti  by sme chceli vybudovať kanalizáciu,  vybudovať multifunčné ihrisko, upraviť verejné priestranstvo v okolí kultúrneho domu, zakúpiť chladiace zariadenie do domu smútku.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 17:00
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár